Om SQS

sqs massa

S.Q.S Kvalitet- och Miljöledning AB startades av nuvarande ägaren Torbjörn Johansson som har arbetat inom området kvalitets- och miljöledning i 33 år varav 10 år som anställd vid Bergslagens Mekaniska AB i Storfors och sedan 1997 konsult i det egna företaget. Torbjörn var även anställd i 22 år som deltidsbrandman inom Bergslagens räddningstjänst med placering i Storfors.

Sedan starten har vi hjälpt drygt 155 organisationer att utveckla ledningssystem. Deltagit som stödfunktion till kunder vid över 125 tredjeparts revisioner. Genomför 30 till 40 interna revisoner årligen åt olika typer av organisationer som vill ha oss som opartiska ögon vid sina interna revisioner.

Vid starten var vår huvudsakliga verksamhet konsultativ rådgivning samt upprättande av företagsanpassade kvalitetssystem enligt ISO 9000. Under år 1998 började vi ta en del uppdragsutbildningar inom området kvalitet. År 2000 utökades företagets verksamhetsområde till att gälla även miljö och ISO 14000 Verksamheten utvecklades ytterligare 2004 till att gälla även arbetsmiljö och systematiskt arbetsmiljöarbete enl. AFS 2001:1 och/eller ISO 45001 som ersätter OHSAS 18001.

De uppdragsutbildningar som vi i dag utför på uppdrag av andra aktörer på marknaden är främst inom områdena kvalitet, miljö och arbetsmiljö dess bidrar idag till ca 40% omsättning. Sedan 2005 har vi även genomfört uppdragasutbildningar inom området jämställdhet/kränkande särbehandling.

S.Q.S Kvalitets- och Miljöledning AB har sin geografiska placering i bruksorten Storfors i Östra Värmland men har hela Sverige som arbetsfält.

Vår affärsidé

  • Stöda och hjälpa organisationer att skapa bra, enkla men effektiva ledningssystem i såväl del som helhetslösningar i enlighet med kraven i ISO 9000, ISO TS 16949, ISO 14000, OHSAS 18001 samt FR2000
  • Anpassa ledningssystemen efter organisationens verksamheter där samtliga medarbetare involveras i tillämplig omfattning.
  • Skapa och dokumentera såväl rutiner som detaljerad instruktioner efter kundens behov och önskemål.
  • Hjälpa organisationer att genomföra interna revisioner inom kvalitet, miljö, samt arbetsmiljö.
  • Utbilda inom områdena kvalitet, miljö, arbetsmiljö, interna revisioner samt kränkande särbehandling.

Hur vi ser framåt

Genom våra arbetsmetoder där vi sätter stor vikt i att involverar samtliga medarbetare i de organisationer som vi jobbar med. Skapar vi förutsättningarna för att våra uppdrag lyckas. Inom vår organisation har vi värderingen att kvalitet är en mental process allt annat är hjälpmedel. Dessas tankar har vi även som ledstjärna när det gäller miljöledning inom olika organisation. Genom den revision som genomfördes av ISO 9001 samt 14001 år 2015 skapades ett större utrymme för våra arbetsmetoder. När det gäller de utbildningar vi genomför har vi samma inställning den att alla deltagare måste involveras för att de olika utbildningarna skall få ett lyckat utfall.


Våra kunder

Vi har idag en stor kundkrets som varierar från tillverkandeindustri, företagshälsovård, tjänsteutförande organisationer till vårdhem för kemiska och kriminella missbrukare.

I vår kundkrets ingår även olika organisationer som utför uppdragsutbildningar åt både statliga, kommunala och privata organisationer.

Beläggningsmässigt består de kunder som vill ha hjälp med upprättande och införandet av ledningssystem för 60% av vår beläggning och uppdragsutbildningar och internrevisions uppdrag för resterande.


Vår kvalitetsinriktning

Eftersom vår organisation utför konsultativa verksamheter inom området kvalitet, miljö och arbetsmiljö är det viktigt att våra kunder upplever vår organisation som en pålitlig samarbetspartner.

Genom att inte satsa för mycket resurser på aktiv marknadsföring utan att mer ta till vara det som kallas ringar på vattnet (mun till mun) får vi vetskap om våra kunder upplevt oss positivt.

Genom att fråga en ny potentiell kund som kontaktat oss hur de fått vetskap om vår organisation. Får vi ett bra mätetal, om hur andra kunder upplevt vår organisation och dess tjänster. När det gäller utbildningar som vi utför åt andra aktörer begär vi att få tadel av deras utvärdering. Utbildningar som vi driver i egen regi mäter vi genom kursprov och anonyma enkäter.

Andra nyckeltal som vi mäter är

Nöjdkund index bland våra kursdeltagare (mål 97%)
Genom att arbeta efter fastställda rutiner när ett anbud/offert utarbetas säkerställer vi oss om att kundens krav, behov och förväntningar fångas upp och ligger sedan som grund för vårt fortsatta arbete. En viktig del i vårt anbud/offertarbete är att i så stor utsträckning det är möjligt besöka kunden före ett offertlämnande. Detta ger oss möjligheten att bedöma om vi uppfattat kundens behov och förväntningar korrekt.


Vår miljöinriktning

Vi tillämpar inom verksamheten en god miljöpolicy. Vi använder miljövänligt papper, lämnar toner, batterier och olika ljuskällor till återvinning, källsorterar vårt övriga avfall. Använder porslinsmuggar till kaffet.

Vi samplanerar i den utsträckning det är möjligt våra resor för att minska utsläppen av främst koldioxid (växthusgaser). Där det är möjligt försöker vi att använda kollektiva färdmedel som tåg, buss eller flyg. Vi informerar våra kunder och dess medarbetare om samhällets krav på dem som enskilda individer beträffande miljö.

Vid våra utbildningar använder vi OH kanon i syfte att bla. minska användandet av plastfolie och färgtoner. Vid utbildningar erbjuder vi deltagarna kaffemuggar som kan användas vid flera tillfällen.


Nyckeltal som vi mäter är

Utsläpp av koldioxid (co2) hur mycket har vi sparat genom samplanerade resor utnyttjande av kollektiva färdmedel.
Pappersförbrukningen i förhållande till omsättningen.
Hur många av våra kunder som även genomgår en certifiering av miljöledningssystem.
Det är viktigt för vår organisations trovärdighet att vi försöker leva som vi lär och inte utsätter vår yttre miljö för onödiga negativa påfrestningar.

Skriv ut E-post

S.Q.S Kvalitets- och Miljöledning AB
Box 68
688 22 Storfors

Telefon
Storfors 0550-628 11
Kristinehamn 0550-825 11
E-post
info@sqs-varmland.se

miljorevisor miljorevisor

 

 

 

Copyright 2017 by SQS Värmland - All rights reserved. Designad och producerad av Enfini solutions.